Modificacions a la legislació ambiental derivades de la llei 2/2021 de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic

Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic

S’ha publicat la Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, que implica modificacions en algunes legislacions de medi ambient. Presentem a continuació un breu resum de les principals modificacions a l’àmbit de la legislació ambiental derivades d’aquesta llei.

Decret 89/2010, sobre residus de la construcció

La llei 2/2021 ha modificat el Decret 89/2010, pel qual saprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de els residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. Concretament s’ha modificat l’article 9 on s’ha afegit que l’obligació de la persona productora de residus de construcció i demolició, de presentar un document d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat per garantir la destinació correcta dels residus separats per tipus, també s’aplica als ens públics. Encara que els ens públics no hagin de sol·licitar la llicència d’obres acreditar la correcta gestió dels residus mitjançant el certificat de gestió de residus de la construcció corresponent emès per un gestor autoritzat.

Llei 6/2001, sobre enllumenat i protecció del medi nocturn

A la Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, la llei 2/2021 ha inclòs modificacions en relació amb la tipificació d’infraccions, i la quantia de les sancions, podent ser les multes per infraccions molt greus de fins 50.000 €. A més, en els criteris de graduació de les sancions ara s’hi inclou vulnerabilitat de la zona, la distància de les zones més vulnerables, l’abast territorial del impacte, la radiància emesa per la llum, el grau o percentatge de superació del valor límit que ha estat superat, així com les hores que la llum ha d’estar encesa.

Llei 5/2020, sobre l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient

La llei 2/2021 també ha modificat la llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. Aquesta modificació té la finalitat de concretar el destí d’una part dels ingressos de l’impost. S’estableix que l’afectació d’un 20% dels ingressos d’activitats de transport d’energia elèctrica s’integrin al Fons Climàtic i que el 20% dels relacionats amb la producció denergia elèctrica nuclear es destinin a un nou fons per finançar actuacions de desenvolupament socioeconòmic i de transició energètica justa de les zones afectades per l’impacte de la producció de aquesta energia.

Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats

A la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats la llei 2/2021 modifica l’apartat 3 de l’annex VI on s’indiquen les activitats que cal sotmetre’s a un informe de l’òrgan ambiental del departament competent en matèria de protecció del medi ambient atmosfèric. Les activitats que s’han de sotmetre a aquest informe són les activitats incloses a l’annex II que estiguin classificades al grup A o B del Catàleg d’activitats potencialment contaminants de l’atmosfera (CAPCA) i les que estiguin classificades al grup C del CAPCA que, a causa del seu consum de dissolvents, estiguin afectades pel Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d’emissions de compostos orgànics volàtils causades per l’ús de dissolvents en determinades activitats.

Decret Legislatiu 3/2008, de taxes i preus públics de la Generalitat

El Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya també s’ha vist modificat per la llei 2/2021. A la llei de taxes i preus s’estableixen bonificacions en el pagament de algunes taxes per a aquells establiments que tinguin un certificat EMAS i per aquells que formen part del Programa d’acords voluntaris per a la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de la Generalitat. (Taxa dels serveis d’autorització ambiental d’activitats, taxa de tramitació de les sol·licituds d’autorització d’emissió de gasos d’efecte hivernacle i taxa pel servei d’inspecció ambiental d’establiments inclosos al Pla d’inspecció ambiental de Catalunya). Aquesta modificació especifica que només podran aplicar-se la bonificació per formar part del Programa d’acords voluntaris per reduir emissions de gasos d’efecte hivernacle, els establiments en què els gestors del programa hagin validat l’inventari d’emissions realitzat i les mesures de reducció associades.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Escriu i clica ENTER per buscar

Institut de Recerca contra la leucèmia Josep Carreras