CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE FORMACIÓ

Versió 1.0 / 1 d’agost de 2020

 

Excepte s’estableixi per escrit el contrari, les condicions generals de contractació apliquen a tota l’oferta de serveis de formació contractats a través del lloc web d’INGECAL, i són complementàries de les Condicions Generals d’Ús establertes en l’Avís Legal per a tots els visitants i usuaris del lloc web.

 

El venedor, responsable i titular d’aquest lloc web és:

 

 • Raó Social: INGECAL, Ingeniería de Calidad Medio Ambiente, S.L.  (INGECAL)
 • Domicili Social: Av. Cerdanyola 98, esc B, 4º pis, oficina 18 – Edifici Collserola.08173 Sant Cugat de Vallès (Barcelona)
 • NIF: B62188552
 • Telèfon: +34 932 378 390
 • Correu electrònic: ingecal@ingecal.cat
 • Dades mercantils: Sociedad limitada inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 32.362, foli 121, fulla B 208293, inscripció 1ª

 

Mitjançant aquest document s’estableixen les condicions generals de la relació contractual que té per objecte la compravenda dels serveis de formació oferts des d’aquest lloc, entre INGECAL i les persones físiques i/o jurídiques (en endavant, “CONTRACTANT”) que manifestin la voluntat de contractar aquests serveis mitjançant les comandes formalitzades en forma d’inscripcions realitzades a través d’aquest lloc web.

 

Aquestes comandes dels usuaris constitueixen les condicions particulars a les quals van associades les presents condicions generals que el CONTRACTANT accepta amb caràcter previ a la formalització de la seva comanda.

 

Al CONTRACTANT se li exposen a través d’aquest mateix lloc web les presents condicions, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti. Les presents condicions generals unides a la comanda dels serveis concrets realitzada pel CONTRACTANT impliquen la formalització del contracte de compravenda entre INGECAL i el CONTRACTANT que afirma haver llegit, entès i acceptat les presents condicions.

 

El CONTRACTANT sempre podrà consultar aquestes condicions generals a través d’aquest lloc web.

 

1.      CONDICIONS DE LA PRESTACIÓ

La prestació de serveis que assumeix INGECAL és, en general, sens perjudici d’ aquells que puntualment es puguin contractar específicament, la realització de cursos formatius en convocatòries en obert o programades, realitzats per si mateixa o en col·laboració amb altres entitats.

 

Per les presents Condicions Generals de Contractació, INGECAL es compromet a donar al CONTRACTANT els serveis de formació que aquest hagi sol·licitat a través del lloc web a canvi d’un preu cert.

 

Els serveis es donaran en els termes, preus, forma, mode i circumstàncies que venen assenyalades en les fitxes de cada producte existent en les pàgines del lloc web d’ INGECAL.

 

Les accions formatives comercialitzades responen a un catàleg preestablert i són impartides en modalitat presencial, eLearning o una combinació d’ambdues.

2.      PERFIL DEL CONTRACTANT

Els cursos de formació d’INGECAL estan orientats tant a un mercat professional com de particulars, per la qual cosa en general són d’aplicació els preceptes establerts en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

 

Mitjançant la inscripció als cursos disponibles en aquesta pàgina Web el CONTRACTANT declara:

 1. Que és una persona major d’edat i amb capacitat per contractar.
 2. Que ha llegit, comprès i que accepta les presents Condicions Generals de Contractació.

3.      ALTERACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS

INGECAL es reserva el dret de modificar els termes d’aquestes Condicions Generals de Contractació, en qualsevol moment i al nostre exclusiu criteri.

 

La versió més recent de les Condicions Generals de Contractació es reflecteix en la data de la versió ubicada a la part superior d’ aquesta pàgina. Totes les actualitzacions i esmenes entren en vigor immediatament després de la notificació, que podem proporcionar per qualsevol mitjà, inclosa, entre d’altres, la publicació d’una versió revisada d’aquestes Condicions Generals de Contractació o una altra notificació als llocs web d’INGECAL.

 

Li recomanem que revisi aquestes Condicions Generals de Contractació sovint per mantenir-se informat dels canvis que puguin afectar-lo. Les nostres còpies d’aquestes Condicions Generals de Contractació emmagatzemades electrònicament o d’una altra manera es consideren la còpia veritable, completa, vàlida, autèntica i exigible de la versió d’aquestes Condicions Generals de Contractació que estiguessin vigents i exposades en el lloc web en el moment que el CONTRACTANT realitzi la comanda dels corresponents serveis.

 

L’ÚS DEL LLOC WEB DESPRÉS DE LA NOSTRA PUBLICACIÓ D’UN AVÍS DE CANVI CONSTITUIRÀ L’ACCEPTACIÓ VINCULANT D’AQUESTS CANVIS.

4.      DRETS I OBLIGACIONS D’INGECAL

Prestació del servei

INGECAL es compromet a donar el servei d’acord amb les especificacions publicades al lloc web en el moment de realitzar la comanda.

 

INGECAL no serà responsable dels errors causats quan les dades introduïdes pel CONTRACTANT en el formulari de comanda o inscripció no s’ ajustin a la realitat o hagin estat omeses.

 

En cas d’ajornament del curs demanat, INGECAL informarà d’aquest fet al CONTRACTANT i es comunicarà el retard previst per correu electrònic o al número de telèfon facilitat pel CONTRACTANT. Llavors, INGECAL podrà donar l’opció al CONTRACTANT de cancel·lar la seva comanda o contractar un curs alternatiu que se li hagi pogut oferir. En cas de no rebre resposta s’entendrà que el CONTRACTANT accepta l’ajornament proposat.

 

En cas de cancel·lació del curs o impossibilitat de donar el servei sol·licitat, ja sigui per causes alienes a INGECAL o per qualsevol altre motiu, igualment s’informarà d’aquest fet al CONTRACTANT qui podrà optar entre la substitució per un altre curs o l’anul·lació de la seva inscripció sense cap penalització, comprometent-se INGECAL a la devolució íntegra de l’import abonat en un termini màxim de 14 dies, llevat de condicions especials identificades, si s’ escau, en la pròpia fitxa del servei.

En cas de substitució si l’import del nou curs és superior a l’import pagat inicialment, el CONTRACTANT haurà d’abonar la diferència i, viceversa, si l’import del nou curs és inferior, INGECAL abonarà la diferència en el termini màxim estipulat de 14 dies.

Exempció de responsabilitat d’INGECAL.

INGECAL en cap cas serà responsable en relació amb:

 

 • Els errors, retards en l’accés per part del CONTRACTANT a l’hora d’introduir les seves dades en el formulari d’inscripció, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la inscripció o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa d’Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de l’ empresa. En tot cas, INGECAL es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari al CONTRACTANT per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència..

 

 • Dels errors o danys produïts per un ús del servei ineficient i de mala fe per part del CONTRACTANT.

 

 • De la no operativitat o problemes a l’ adreça de correu electrònic facilitada pel CONTRACTANT per a l’ enviament de la confirmació de la inscripció.

 

 • Els errors i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

 

 • De la producció de qualsevol tipus de dany que el CONTRACTANT o tercers poguessin ocasionar al lloc Web.

 

INGECAL es reserva el dret a suspendre l’accés al lloc web sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l’assegurament de l’efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix, INGECAL col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

 

5.      DEVOLUCIONS I CANVIS DE CURSOS FORMATIUS

No s’admetran devolucions dels imports econòmics un cop realitzat el pagament.

 

En el cas d’haver seleccionat per error un curs formatiu diferent al que es buscava, aquest es podrà canviar per un altre sempre que les claus d’accés i/o el material no hagin estat enviats encara al client o alumne.

 

El fet que l’alumne o l’empresa sol·liciti la baixa d’un curs durant el període d’ensenyança d’aquest, i abans de la seva finalització, no l’eximeix de pagar el curs complet.

 

La devolució o canvi d’ un curs no eximeix del pagament dels serveis addicionals que ja haguessin estat executats, per exemple, la tramitació de les bonificacions amb la FUNDAE.

6.      RENUNCIA

Dert de renuncia

 

Tindrà dret a renunciar del curs contractat en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació, que començarà a comptar des del moment de la matriculació mitjançant el formulari d’inscripció.

 

Atesa la naturalesa dels serveis lliurats, el dret de renuncia no serà aplicable quan l’execució del servei hagi començat, per la qual cosa no serà aplicable als cursos ja iniciats o als serveis addicionals ja lliurats

 

Tampoc serà aplicable al subministrament de materials de formació confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

 

Per exercir el dret de renuncia, haurà de notificar a INGECAL la seva decisió de renuncia del contracte a través d’una declaració inequívoca que podrà enviar mitjançant correu electrònic a la següent adreça: formacio@ingecal.cat.

 

Per complir el termini de renuncia, n’hi ha prou amb que la comunicació relativa a l’exercici per la seva part d’aquest dret sigui lliurada abans que venci el termini corresponent.

 

Consentiment a l’inici dels ensenyaments i pèrdua de dret de renuncia

 

Mitjançant la signatura del contracte de formació o formulari d’inscripció vostè accepta i dona el seu consentiment per a que la prestació del servei de formació objecte del contracte pugui donar començament abans del venciment del període de renuncia.

 

Atès aquest consentiment, el CONTRACTANT reconeix que un cop hagi començat l’execució del servei, perd el seu dret de renuncia.

 

Així mateix, atès que els ensenyaments objecte del contracte poden implicar la posada a la seva disposició de continguts digitals enviats mitjançant suports electrònics, l’inici de la prestació dels serveis d’ensenyament i el lliurament dels materials digitals o claus d’accés als mateixos comportarà la pèrdua del seu dret de renuncia.

 

Conseqüències de la renuncia

 

En cas que vostè exerciti en el termini i forma indicats el seu dret de renuncia, conforme al que disposen els dos apartats precedents, li reintegrarem tots els pagaments efectuats per vostè, en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informi de la seva decisió de renuncia del present contracte.

 

Procedirem a efectuar aquest reintegrament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hagi vostè disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reintegrament.

 

7.      CONDICIONS DE PAGAMENT

El CONTRACTANT es compromet a abonar per avançat l’ import del servei efectivament demanat en la quantia i forma següents:

 

Import:

 

La remuneració del servei efectivament sol·licitat pel CONTRACTANT serà l’assenyalada en el lloc web i la que figuri en la comanda concreta del CONTRACTANT en cada moment, sol·licituds que constituiran les condicions particulars de la comanda concreta.

 

Els preus dels productes que apareixen al lloc Web no inclouen l’IVA, l’import del qual serà calculat i informat en el moment de formalitzar la comanda, segons correspongui.

 

S’explicita, a més, els costos addicionals: expedició de títols, tramesa de títols, tramesa de documentació, certificats, etc. Tots els costos d’enviament són aplicables a Espanya. En cas de residència a l’estranger, l’alumne ha de consultar si s’ incrementen.

 

En el cas que s’ofereixin serveis addicionals a l’ensenyança dels cursos, el cost d’aquests serveis s’especificarà de forma separada. El cost d’aquests serveis addicionals pot estar subjecte a promocions de manera que no impliquin càrrecs addicionals en el moment de la contractació, però, si que seran contemplats a l’hora de resoldre les sol·licituds de devolució o canvi si el servei ja ha estat executat.

 

La suma del preu del programa formatiu i dels costos addicionals constitueix el preu final i no portarà cap recàrrec posterior.

 

Els preus exposats en el lloc web d’INGECAL podran ser revisats i actualitzats en qualsevol moment, tenint validesa els aplicats en el moment en què es va efectuar la compra. En determinades dates hi pot haver descomptes i promocions que disminueixen el PVP, però no apliquen sobre els costos addicionals.

 

Els preus amb descompte i promocions no són acumulables a altres ofertes i són aplicables únicament durant el període de vigència d’aquest descompte o promoció.

 

Formes de pagament:

 

El CONTRACTANT haurà d’abonar l’import corresponent a la seva comanda mitjançant:

 

 • Targeta de crèdit, PayPal . Stripe: introduint les seves dades a la passarel·la de pagament existent al lloc web. Mitjançant l’acceptació d’aquest mitjà de pagament, el CONTRACTANT confirma estar autoritzat per l’ús de la targeta utilitzada amb aquest fi, sent el titular de la mateixa. Els pagaments amb targeta queden sotmesos al que estableix la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament, especialment a tot allò relatiu a les ordres de pagament i a les condicions per a la seva revocació..

 

 • Segons la forma habitual del client: qque podria ser un pagament per domiciliació o per transferència. En aquest cas INGECAL pot fer una verificació de crèdit segons les seves condicions habituals de client abans de processar l’ enviament de la confirmació del curs.

 

8.      PAGAMENT D’IMPOSTOS

La inclusió i pagament d’IVA en la factura, o la seva possible exempció estarà subjecta al que estableix la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit i el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

9.      DIPLOMES I CERTIFICATS

Els diplomes i certificats dels alumnes seran emesos al finalitzar de la formació, un cop superades les avaluacions -si n’hi hagués- i realitzats tots els pagaments.

10. FACTURA ELECTRÒNICA

D’acord amb la Llei 56/2007, de 28 de desembre, de Mesures d’Impuls de la Societat de la Informació, es podran emetre i lliurar factures electròniques a les empreses i particulars que acceptin rebre-les o que les hagin sol·licitat expressament.

 

No obstant això, INGECAL només estarà obligada a emetre factures electròniques en els termes previstos en el paràgraf anterior quan la contractació s’hagi dut a terme per mitjans electrònics.

 

La factura electrònica s’emetrà en un format d’ús habitual i llegible amb qualsevol dels programes de lectura o navegadors web actuals del mercat per tal que el CONTRACTANT la pugui llegir, copiar, descarregar i imprimir. Atès el cas que el CONTRACTANT no disposés de mitjans per a això, INGECAL li proporcionaria l’accés als programes necessaris de forma gratuïta.

 

En qualsevol moment el CONTRACTANT pot cancel·lar el consentiment donat a la recepció de factures electròniques dirigint-se per correu electrònic a ingecal@ingecal.cat

11. DRETS D’AUTOR I MARCA

INGECAL informa que els continguts propis, la programació i el disseny d’aquest lloc Web es troben plenament protegits pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte existeixi consentiment exprés d’INGECAL.

 

INGECAL reconeix els drets de propietat intel·lectual de les marques que puguin ser referides en el nom i programa dels cursos i que pertanyen als seus legítims propietaris.

 

INGECAL pot establir links o híper-enllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor d’aquestes informacions així incloses podrà demanar en qualsevol moment l’eliminació de les esmentades referències.

12. IDIOMA DEL CONTRACTE

A tots els efectes es considera que l’idioma del contracte és l’utilitzat pel CONTRACTANT en el moment de realitzar la compra.

 

Tanmateix, la versió en un idioma diferent de l’espanyol d’aquestes condicions generals de contractació serà considerada una traducció de la versió original en espanyol, per la qual cosa, en cas de qualsevol discrepància entre ambdues versions, es considerarà que la versió en espanyol és la predominant.

 

13. DISPUTES I RECLAMACIONS

El CONTRACTANT podrà reclamar a través del següent correu electrònic: formacio@ingecal.cat

 

La relació entre el CONTRACTANT i INGECAL es regirà per la legislació aplicable a Espanya. En el cas de consumidors particulars qualsevol disputa o controvèrsia es sotmetrà als tribunals de la jurisdicció en la qual el client tingui la seva residència habitual. En el cas que els clients siguin empresaris o professionals, qualsevol disputa o controvèrsia es sotmetrà als tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

Conforme al    Reglament (UE) nº 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, posem a disposició del CONTRACTANT el següent enllaç que permet l’accés a la Plataforma Europea de Resolució de litigis en línia :

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2

14. JURISDICCIÓ COMPETENT I LLEI APLICABLE

El sistema de compra es sotmet a la legislació vigent a Espanya. Per tant, les operacions de venda s’entendran realitzades al domicili social del venedor: Av. Cerdanyola 98, esc B, 4t pis, oficina 18 – Edifici Collserola.08173 Sant Cugat de Vallès (Barcelona) (Espanya)

 

Per a la determinació del lloc de celebració de la compravenda a la qual se subjecten les presents Condicions Generals, cal atenir-se al que disposa l’article 29 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

15. NUL·LITAT DE CLÀUSULES

En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions.

 

INGECAL podrà no exercir algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos llevat de reconeixement exprés per part d’ INGECAL.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Escriu i clica ENTER per buscar

"data-cookieyes"=“cookieyes-other”"data-cookieyes"=“cookieyes-analytics”"data-cookieyes"=“cookieyes-advertisement”"data-cookieyes"=“cookieyes-functional”