El 6 de setembre es va aprovar la Llei orgànica 10/2022 de garantia integral de la llibertat sexual, amb l’objectiu de garantir i protegir el dret a la llibertat sexual i erradicar totes les violències sexuals. La finalitat d’aquesta llei és l’adopció i la posada en pràctica de polítiques que garanteixin la sensibilització, la prevenció, la detecció i la sanció de les violències sexuals. Per això, les empreses han d’assumir una sèrie d’obligacions:

  • Promoure condicions de treball que evitin conductes contra la llibertat sexual i la integritat moral a la feina, incidint especialment en l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.
  • Arbitrar procediments específics per prevenir-los i donar curs a les denúncies o reclamacions que puguin formular els qui hagin estat víctimes d’aquestes conductes.
  • Promoure la sensibilització i la formació per a la protecció integral contra les violències sexuals a tot el personal.
  • Incloure la violència sexual en la valoració de riscos dels diferents llocs de treball i informar-ne els treballadors/es.

A més, s’inclou la possibilitat d’obtenir el distintiu «Empreses per una societat lliure de violència de gènere» a aquelles empreses que adeqüin l’estructura i el funcionament d’acord amb aquesta llei.

Us ho expliquem amb més detall a la nota informativa NI-086 Ley_2022.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Escriu i clica ENTER per buscar

"data-cookieyes"=“cookieyes-other”"data-cookieyes"=“cookieyes-analytics”"data-cookieyes"=“cookieyes-advertisement”"data-cookieyes"=“cookieyes-functional”