INGECAL llança el Programa de Prevenció d’Infeccions, metodologia pròpia per a la prevenció dels contagis en els establiments i organitzacions.

programa prevencion infecciones

INGECAL ha desenvolupat un sistema per implantar un Protocol de Prevenció d’Infeccions (PPI), en diferents tipologies d’organitzacions: sanitàries, residències, alimentació, comerços, turisme, empreses, …

Aquest protocol l’hem dissenyat seguint l’estructura de la nova norma ISO 45001 de gestió de seguretat i salut en el treball, sobre la qual hem afegit els principals requisits definits per les administracions sanitàries i els criteris marcats per les principals entitats certificadores.

Es tracta d’un sistema que es basa en la implantació d’un model de cultura preventiva per evitar el contagi dels agents que causen les malalties per infeccions respiratòries, amb els següents principis d’actuació:

PREVENCIÓ: L’organització es compromet a proporcionar condicions de treball segures i saludables per a la prevenció de lesions i el deteriorament de la salut relacionats amb el treball o amb les malalties provocades per agents infecciosos en situacions puntuals o de pandèmia.

PROPÒSIT: La implantació de la cultura preventiva ha d’estar directament relacionada amb la direcció estratègica de l’organització i totalment recolzada per la direcció.

PERSONES: Conscients que les persones són l’actiu més important en la prevenció, cal afrontar un procés per formar, sensibilitzar, consultar i aconseguir la participació de personal i la seva representació en totes les accions a emprendre, relacionades amb la prevenció de les malalties infeccioses.

PROCESSOS: Tots els processos de l’organització són analitzats per minimitzar els perills i reduir els riscos per a la seguretat i salut laboral de totes les persones involucrades: personal propi, personal col·laborador, voluntariat, usuaris i familiars.

Els principals criteris que tenim en compte per implantar el PPI són:

  • Anàlisi deL context i expectatives de les parts interessades de l’organització.

  • Identificació dels riscos i oportunitats i gestió de les accions per tractar-los.

  • Integració de sistema en la modalitat preventiva existent: SPA, SPP, SPM.

  • Bones pràctiques d’actuació: neteja, desinfecció, gestió de residus, …

  • Bones pràctiques de personal: rentat de mans, utilització d’EPI, roba de treball, …

  • Mesures organitzatives: comitè de crisi, comunicació interna i externa, circuits interns, …

  • Formació, sensibilització i comunicació amb el personal, clients, proveïdors, visites, familiars, …

Un cop implantat el Protocol de Prevenció d’Infeccions (PPI), l’organització pot iniciar el seu procés de certificació per part d’una entitat certificadora independent.

Des d’INGECAL podem realitzar un procés integral d’assessorament en la implantació del vostre programa de Cultura Preventiva.

Contacta amb nosaltres a ingecal@ingecal.cat o a https://ingecal.cat/consultoria/

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Escriu i clica ENTER per buscar

Ingecal Medical Device Club - IMDC