El 13 d’octubre s’han publicat dos nous Reials Decrets en matèria d’Igualtat:

El Reial Decret 901/2020, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre, que entrarà en vigor als tres mesos de la publicació. En aquest Reial Decret s’estableixen les obligacions de les empreses en relació a la igualtat de tracte i oportunitats en l’àmbit laboral. Entre d’altres, les empreses de 5o o més persones treballadores han d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat que s’ha d’inscriure en el Registre Públic.

El Reial Decret 902/2020, pel qual es regula la igualtat retributiva entre dones i homes, que entrarà en vigor als sis mesos de la publicació.

L’objecte d’aquest Reial Decret és establir mesures específiques per fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i la no discriminació entre dones i homes en matèria retributiva, desenvolupant els mecanismes per identificar i corregir la discriminació en aquest àmbit i lluitar contra la mateixa, promovent les condicions necessàries i removent els obstacles existents.

Per a més informació podeu llegir aquesta Nota Informativa.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Escriu i clica ENTER per buscar

Ingecal Medical Device Club - IMDCFOTO: Como implantar un plan de igualdad 20 h